AZG

Menu


AZG P.P.H.U. spółka jawna
Zbigniew Karliński,
Adam Ślusiewicz
ul. M. Wedmanowej 4
93 - 228 Łódź

tel.   42 6491985
fax.  42 6493450

Montaż zbiornika

Montaż zbiornika

   Usytuowanie bezdopływowego zbiornika ścieków musi być zgodne z wymogami prawa budowlanego, tzn. uwzględniać minimalne odległości od domów mieszkalnych, granic działek, studni itd. Jednocześnie powinno zapewnić łatwy dojazd i manewrowanie taborem ascenizacyjnym. Nie wolno lokalizować zbiornika w trakcie komunikacyjnym, gdyż obciązenie pochodzące od przejeżdżających pojazdów może doprowadzić do jego zniszczenia. Sam zbiornik jest konstrukcją samonośną. Nie wymaga specjalnych fundamentów ani obmurowań. Podczas jego instalacji należy przestrzegać następujących zaleceń: Uwaga! Giębokość montażu zbiornika, licząc pow. ziemi do osi króćca doprowadzającego ścieki, nie może być większa niż 1,2 m. Przekroczenie tej wartości spowoduje utratę gwarancji na zbiornik.

1. Wykop pod zbiornik musi mieć średnicę większą co najmniej o 1 m od średnicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostępu do ścianek dolnej połowy podczas jego zakopywania.
2. Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadu przewodów doprowadzających ścieki i musi być zwiększona o 30 cm.
3. W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki ani inne twarde przedmioty mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia zbiornika.
4. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku grubości 30 cm.
5. Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik.

Montaż zbiornika
6. Napełnić ziornik wodą do ok. 1/4 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody. Zagęścić piasek wypełniający wykop.
7. Napełnić zbiornik do 1/2 wysokości wodą i obsypać piaskiem do tego poziomu, zagęścić piasek w wykopie.
8. Jeśli jest to konieczne (ze względu na wysoki poziom wód gruntowych) należy wykonać opaskę z półsuchego betonu o szerokości 50 cm i grubości 15 cm wokół zbiornika nad krawędzią łączącą dwie połowy zbiornika.
9. Napełnić zbiornik do 3/4 wysokości wodą, obsypać i zagęścić piasek w wykopie.
10. Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.
11. Zasypać wykop do poziomu gruntu.
12. Zamontować pokrywę włazu.
Dopuszczalne odciążenie terenu nad i wokół zbiornika zostało przyjęte zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie i uwzględnione w wykonanych obliczeniach statycznych zbiornika. W strefie bezpieczeństwa, o promieniu R = 2m, liczonego od osi pionowej zbiornika nie wolno prowadzić ruchu kołowego pojazdów, ani składować ciężkich ładunków!!!

Aby wykorzystać maksymalnie możliwości zbiornika ściekowego należy zapoznać się z warunkami eksploatacji:
1. Zbiornik przeznaczony jest na gromadzenie ścieków komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych. W wersji standardowej nie wolno do niego odprowadzać ścieków bardzo agresywnych chemicznie (np. z galwanizerii, farbiarnii) lub o wysokiej temperaturze.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać strefy bezpieczeństwa o promieniu R = 2m, licząc od osi pionowej zbiornika. W tej strefie nie wolno prowadzić ruchu pojazdów (np. przy opróżnianiu) ani składować ciężkich ładunków (ziemia z wykopów, cegły itp.).
3. Przy samodzielnym montażu zbiornika należy zwracać uwagę na głębokość posadowienia zbiornika. Nie może ona być większa niż 120 cm licząc od osi króćca doprowadzajacego ścieki do powierzchni ziemi.
4. Pokrywę zbiornika należy przymocować na stałe do studzienki włazu za pomocą śrub, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
5. Do opróżnienia zbiornika należy wykręcić nakrętkę znajdującą się w pokrywie włazu.
6. W przypadku sezonowego korzystania ze zbiornika nie zachodzi konieczność jego opróżniania na okres zimy, pod warunkiem, że lustro ścieków znajduje się na głębokości 100 cm pod powierzchnią gruntu.
7. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac wewnątrz zbiornika należy starannie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących przy tego typu pracach.
8. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian konstrukcji zbiornika (np wywiercania otworów itp.).

Uwaga! Nie przestrzeganie warunków eksploatacji spowoduje utratę gwarancji!!!

do góry